Gråhai - Galeorhinus galeus   (Linneaus, 1758)

 

Størrelse: 120-170 cm ♂, 130-185 cm ♀. Maksimalt: 175 cm ♂, 195 cm ♀.

Utbredelse: Arten finnes i tempererte hav verden over. Også i Middelhavet. Langs hele norskekysten, men hyppigst på Vestlandet.

Nasjonal rødliste: Datamangel

IUCNs rødliste: Sårbar.

Om arten: Gråhaien tilhører glatthaifamilien (Triakidae) og har fått navnet sitt grunnet en stålgrå ryggside. Undersiden av haien er lysere (nær hvit) og gir god kamuflasje i motlys.

Denne haiarten er en aktiv, og sterk svømmer som kan tilbakelegge store avstander, da ofte i stimer. Disse stimene er gjerne delt inn etter størrelse og kjønn. Satellittovervåkning har avslørt migrasjoner på opptil 1600 km.

Gråhaien er både bentisk og pelagisk, noe som betyr at den oppholder seg både langs bunnen og i de frie vannmasser. På menyen har arten torskefisk (spesielt hvitting), krepsdyr, pigghuder og blekksprut.

Gråhaien er ovovivipar og gravide hunner føder sine unger på grunnere vann i beskyttede viker og sund. Antallet unger varierer mellom 5- 52 levende unger. Disse blir unnfanget etter en drektighetsperiode på 10 måneder og ungene er 35-40 cm store.

Arten fiskes over hele verden grunnet kjøtt, finner og leverolje.